مجموعه عطر Zilli Millesime عطرهای جدید

hesamhesam
202 بازدید

مجموعه عطر Zilli Millesime
عطرهای جدید

پس از عرضه موفقیت آمیز اولین مجموعه عطر خود در سال 2019، خانه فرانسوی ZILLI که به خاطر لباس‌های مردانه اسپرت شیک، کفش‌ها و لوازم جانبی با کیفیت انحصاری‌اش شناخته می‌شود، دومین مجموعه Millesime .

Zilli Millesime Collection

سه عطر جدید توسط ZILLI Millesime Ambroisie نامگذاری شده اند، Millesime Fougère Royale،و Millesime Bois de Feu. آنها با همکاری شرکت پاریسی Création Beauté International ایجاد شدند که برندهای خاص عطر را نیز توسعه می دهد (Première Note، La Manufacture، Les Nereides). این مجموعه توسط عطرساز Karine Dubreuil-Sereni ساخته شده است.

Millesime Ambroisie Zilli

نوید جاودانگی در اساطیر، این عطر هزاره ای از خانه ZILLI، Millesime%20Ambroisie%D8%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%DA%A9%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%DA%86%D9%88%D8%A8%20%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20ZILLI مرد.

Millesime Ambroisie Zilli

نت‌های اولیه: ماندارین ایتالیایی، لیمو ایتالیایی، گریپ فروت فلوریدا؛
نت های رایحه میانیی: هل، فلفل صورتی؛
نت رایحه پایه: آمبروکسان، چوب صندل، چوب گایاک.  

Millesime Fougere Royale Zilli

این عطر هزار ساله با تمام خلوص و فروتنی اش از ZILLI، Millesime%20Foug%C3%A8re%20Royale%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D9%88%20%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%BE%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF.%20%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF.
%20
%20Millesime Fougère Royale Zilli

نت اولیه: ترنج، لیمو ایتالیایی، گریپ فروت فلوریدا؛
نت‌های رایحه میانیی: اکالیپتوس، اسطوخودوس؛
نت‌های رایحه پایه: خزه بلوط، کهربا سفید، گیاه پاتچولی.
 

Millesime Bois de Feu Zilli

یک رهبر واقعی یک باله آتشین، این عطر هزاره ای از خانه ZILLI، Millesime Bois de Feu، احساسات را برمی انگیزد و تعهدی از مردانگی تند و فرضی به لطف هماهنگی کامل چرم با رایحه دودی. به شدت احساسات چرخشی زیره را در ترکیبی آتشین و پر از بدن در آغوش می گیرد. از نت های گرم و فراگیر روغن الیبانوم گرفته تا آکوردهای چوبی و خاکی پاپیروس باستانی، Millesime Bois de Feu گرانبهاترین ثروت خود را در بوهایی از بوها ارائه می دهد که هر کدام از رایحه های گذشته خورنده و مست کننده تر هستند.

Millesime Bois de Feu Zilli

نت ابتدایی: فلفل صورتی، روغن الیبانوم؛
نت‌های رایحه میانیی: زیره، هل، زنجبیل؛
نت‌های رایحه پایه: پاپیروس، وتیور، چرم.
 

 

مجموعه Millesime توسط Zilli در وب سایت رسمی برند و در بوتیک منتخب es در غلظت ادو پرفیوم; بطری های 100 میلی لیتری 316.67 یورو قیمت دارند (تقریباً سه برابر گران تر از مجموعه اول).
 

دسته بندی عطرهای جدید
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.