عطر و ادکلن لوتوس در سال ۲۰۱۶ به سفارش یک تاجر ایرانی در فرانسه و توسط آلبرتو موریلاس تولید شد
شروع کار این برند ۳ عطر نیش به نام های لوتوس عود و  اینتنس و  فرش میباشد .

عطر و ادکلن لوتوس در سال ۲۰۱۶ به سفارش یک تاجر ایرانی در فرانسه و توسط آلبرتو موریلاس تولید شد شروع کار این برند ۳ عطر نیش به نام های لوتوس عود و  اینتنس و  فرش میباشد .

عطر ادکلن